Skip to main content

depa: JobD2U-04 JobD2U by Thai FightCovid19 : Skilled labor in Retail industry

JobD2U by Thai FightCovid19 : Skilled labor in Retail industry

About This Course

แนวโน้มการจ้างงานใน "อุตสาหกรรมค้าปลีกยุคใหม่" จะเป็นอย่างไร แล้วผู้สมัครงานควรเพิ่มทักษะด้านใดบ้าง มาพบคำตอบกัน โดย
1. ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ depa
2. คุณฐัช หัชลีฬหา รองกรรมการผู้จัดการ Join&Coin Corporation.Co.,Ltd.
เมื่อวันพุทธที่ 8 กรกฎาคม 2563

  1. Course Number

    JobD2U-04
  2. Classes Start

Enroll