Skip to main content

codecamp: HTML Basic Web Frontend, Responsive Design

Basic Web Frontend, Responsive Design

BASIC WEB FRONTEND, RESPONSIVE DESIGN CODECAMP

Front-end สำหรับสาย Developer แล้วก็คือ หน้าบ้าน หรือจะเรียกให้ดูดีมีระดับก็คือ User Interface (UI) ยกตัวอย่างเช่น เฟสบุ๊ค หน้าแรกเฟสบุ๊ค หน้าเข้าสู่ระบบเฟสบุ๊ค หรือ แม้แต่ Google ที่เราใช้ค้นหากันนั้น ก็ล้วนจะเป็น Front-end ซึ่งความสำคัญของ Front-end ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แสดงหน้าตาเว็บไซต์ให้ผู้ที่เข้ามาชม ได้เห็นถึงการออกแบบซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ดึงดูด และทำให้ผู้ที่เข้ามาดูในเว็บไซต์เราสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอนั้นเอง เปรียบเอาง่ายๆ เสมือนหน้าร้านค้าของเรา ถ้าหน้าร้านค้าเราสวยดูดี สะอาด ลูกค้าก็อยากจะเข้า

เนื้อหาที่เรียน

บทที่ 1 - HTML บทที่ 2 - Basic JavaScript บทที่ 3 - Pointer บทที่ 4 - Responsive Web Design บทที่ 5 - jQuery บทที่ 6 - Bootstrap, jQuery และ Webpack

อาจารย์ผู้สอน

นายไพบูลย์ พนัสบดี

ตำแหน่ง อดีต CTO บริษัททำเกมส์ Levelup Studio

Enroll