Skip to main content

codecamp: Backend Basic Web Backend , Koa

Basic Web Backend , Koa

BASIC WEB BACKEND , KOA CODECAMP

Back-end สำหรับสาย Developer จะเรียกกันว่า หลังบ้าน เป็นส่วนที่เอาไว้จัดการข้อมูลระบบต่างๆที่มีภายในเว็บไซต์ ถ้าจะยกตัวอย่างเอาอย่างที่เข้าใจก็เหมือนกับการสร้างบ้าน ก่อนที่จะมาเป็นบ้านสวยๆต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง เช่นการลงแบบเหล็ก หล่อปูน เสร็จคือการตกแต่ง และทาสี ในส่วนนั้นก็จะเป็นหน้าบ้าน แต่ถ้ามองในสายงาน Developer แล้วก้อ Back-end คือการจัดการฐานข้อมูล การจัดการโครงสร้างของเว็บไซต์ การเขียนโค้ดควบคุมการทำงาน การที่ใช้ภาษาในการเขียน ยกตัวอย่างเช่น PHP, JAVA, C#, C++ เป็นต้น ความสำคัญของ Back-end มีความสำคัญต่อเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลสินค้า การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การเขียนเนื้อหาบทความ และอีกมากมายหลายอย่าง

เนื้อหาที่เรียน

บทที่ 1 - OOP บทที่ 2 - React - Introduction & JSX บทที่ 3 - React - Props,State & Event Handle บทที่ 4 - React - Advance Props & State บทที่ 5 - React - React Rounter & Ref บทที่ 6 - React - Component Life Cycle บทที่ 7 - React - Redux - Subsection

อาจารย์ผู้สอน

นายไพบูลย์ พนัสบดี

ตำแหน่ง อดีต CTO บริษัททำเกมส์ Levelup Studio

นายนิติพันธ์ ป้อมพันธ์

Enroll