Skip to main content

THAIPROGRAMMER_ASSOCIATION: Python_2019_01 Python for Data Science

Python for Data Science

ภาพรวมคอร์ส :

 • คอร์สนี้เป็นคอร์สการเรียนเขียนโปรแกรม Python ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เนื้อหาการเรียนในคอร์สนี้จะ ไล่ลําดับตั้งแต่ง่ายไปยาก และทุก ๆ บทหลังเรียนจบจะมีแบบฝึกหัดจํานวนมาก (600 ข้อ) ให้นักเรียนได้ทํา ทั้งทําร่วมกัน ในห้องและสั่งเป็นการบ้าน คอร์สนี้มีความมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม (ไม่ใช่แค่มีความรู้ ในการเขียนโปรแกรม) ด้วยการฝึกฝนอย่างหนักผ่านการแก้ปั ญหาต่าง ๆ จํานวนมาก ผู้สอนเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ความรู้ใน การเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย หาได้ทั่ว ๆ ไป แต่ความชํานาญในการเขียนโปรแกรม จําเป็นต้องใช้เวลาถึงจะสร้าง ขึ้นมาได้

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้:

 • คําสั่งพิมพ์
 • การประกาศตัวแปร
 • ชนิดของข้อมูล
 • ตัวดําเนินการ
 • วิธีวาด Flow การทํางานของโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
 • การเขียนโปรแกรมแบบลูป
 • ฟังก์ชัน
 • วิธีจัดการไฟล์
 • Numpy
 • Pandas
 • Matplotlib

พื้นฐานความรู้หรือสิ่งที่ต้องมีก่อนการเรียนคอร์สนี้ :

 • ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนมาเรียนคอร์สนี้
 • คอมพิวเตอร์ที่สามารถลง Anaconda ได้ สามารถเรียนได้ทุกเครื่อง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร :

 • คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมทุกระดับ (คนที่ไม่มีพื้นฐานการ เขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถเรียนได้)

วิทยากรผู้สอน: ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาปั ญญาประดิษฐ์

ประสบการณ์ในการสอน:

 • AI Fundamental Bootcamp, Python for Data Scientist
Enroll