Skip to main content

THAIPROGRAMMER: PROJECT_MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

Project Management

Project Management คือ การบริหารงานโครงการให้สำเร็จตรงตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณการจัดซื้อ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

เนื้อหาบทเรียน

บทที่ 1 Understanding Project Management บทที่ 2 Projet Integration Management & Scope Management บทที่ 3 Schedule Management & Cost Management บทที่ 4 Quality Management & Human Resource Management บทที่ 5 Communications Management & Risk Management บทที่ 6 Procurement Management & Proejct Evaluation
Enroll