Skip to main content

THAIPROGRAMMER: CS50 Introduction to Computer Science

Introduction to Computer Science

INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE AND PROGRAMMING USING PYTHON<

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer science) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับนามธรรม หรือความคิดเชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒน

เนื้อหาบทเรียน

บทที่ 1 Python Basics บทที่ 2 Simple Programs บทที่ 3 Structured Types บทที่ 4 Good Programming Practices บทที่ 5 Object Oriented Programming บทที่ 6 Algorithmic Complexity
Enroll