Skip to main content

PROGRAMMING: CLanguage C LANGUAGE

C LANGUAGE

CLanguage

ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เป็นภาษาที่มีความจำเป็นมาก มันสนับสนุนการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้าง การกำหนดขอบเขตของตัวแปร และการเรียกใช้ตัวเอง (Recusion) และมันเป็นภาษาที่อยู่ในระดับต่ำ (Low level) นั่นคือ มันเป็นภาษาที่สามารถทำงานได้ดีในระดับของฮาร์ดแวร์ ภาษา C เป็นสามารถที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะทำงานกับคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่เรียน

บทที่ 1 - เริ่มต้นเขียนโปรแกรม บทที่ 2 - ตัวเลขและการดำเนินการกับไฟล์ บทที่ 3 - โครงสร้างควบคุม บทที่ 4 - ตัวแปรแบบยาก บทที่ 5 - โปรแกรมย่อย บทที่ 6 - การค้นหาคำตอบของปัญหา

อาจารย์ผู้สอน

นายอนุภาพ วีรัตนะภาณุ

Enroll