Skip to main content

Codecamp: Database Database

Database

Database

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล

เนื้อหาที่เรียน

บทที่ 1 -Basic SQL บทที่ 2 -Constraints and Relation บทที่ 3 -Advanced Query and Transactions บทที่ 4 -Database Design บทที่ 5 -Design Patter

อาจารย์ผู้สอน

นายไพบูลย์ พนัสบดี

ตำแหน่ง อดีต CTO บริษัททำเกมส์ Levelup Studio

Enroll